In de afgelopen week heeft Corporate veel gesprekken/bijeenkomsten gehad met Brand Partners. Tijdens deze gesprekken is de toekomst van de Savvy Minerals lijn besproken.
Young Living stopt met de Savvy Minerals-lijn. Dit was een geweldige productlijn, maar de cijfers van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat we deze lijn hebben gebruikt voor persoonlijk gebruik, maar nooit in staat zijn geweest om het effectief te gebruiken om ons te helpen onze business op te bouwen. Ze hebben besloten zich te concentreren op producten die ons helpen om verder te groeien. Het is tijd om ons te richten op waar we het beste in zijn… essentiële oliën en de wellness-sector waarin we uitblinken.

Young Living gebruikt voorraadoptimalisatie om ons aanbod te verbeteren.
Wat is voorraadoptimalisatie? Dat is wanneer we een diepe duik nemen in ons uitgebreide productportfolio en ons productaanbod analyseren. Daarbij letten we vooral op marktverzadiging en teruglopende verkopen. Van daaruit creëren wij strategische plannen om producten aan te pakken die overbodig zijn of gewoon niet goed presteren.

Hoe helpt het optimaliseren van onze inventaris Brand Partners zoals u? Tijdens onze analyse ontdekten wij dat 17 procent van onze producten 95 procent van ons organisatiegroepvolume (OGV) genereren. Een meer gestroomlijnde selectie van producten zal ons in staat stellen ons te concentreren op de producten en technologie die het grootste deel van uw omzet genereren. Deze nauwere focus zal ons in staat stellen een sterkere merkidentiteit te creëren, onze duurzaamheid te verbeteren, productverhalen te verbeteren door geconsolideerde productie- en marketinginspanningen, en leiden tot minder uitverkochte producten en minder voorraadhoudende eenheden (SKU’s) om te onderhouden.

Na een zorgvuldige evaluatie van onze producten met behulp van dit proces, hebben we besloten om afscheid te nemen van ons volledige Savvy Minerals-assortiment. Uit onze analyse bleek dat hoewel onze klanten van ons houden als bedrijf dat essentiële oliën produceert, ze liever cosmetica kopen bij traditionele retailers. We ontdekten dat Savvy de afgelopen vier jaar gemiddeld minder dan 1,5 procent van de OGV had.

Nu we afscheid nemen van Savvy Minerals, is dit wat u kunt verwachten:
– Savvy producten zullen beschikbaar blijven zolang de voorraad strekt.
– Alle Savvy producten die momenteel vermeld staan als niet op voorraad zullen niet opnieuw worden bevoorraad.
– We verwachten dat we in de zomer van 2023 door onze voorraad Savvy-producten heen zullen zijn.
– We sturen een gerichte boodschap naar alle Brand Partners met Savvy producten op hun Loyalty Rewards en Essential Rewards bestellingen.

Het optimaliseren van de voorraad ondersteunt de stabiliteit van uw Young Living bedrijf, omdat we ons richten op de producten die voor u en uw teams het belangrijkst zijn.

We waren zo gelukkig om deze lijn te hebben en onderweg zoveel meer te leren over schone schoonheid.
Zonsondergang met liefde … 💕

Over the past week, Corporate had a lot of calls/lives with Brand Partners. During these calls, the future of the Savvy Minerals line was discussed.
Young Living will be sunsetting the Savvy Minerals line. This was an amazing product line, but the numbers over the past few years have shown that we have used this line as personal use, but have never been able to effectively leverage it to help us build our businesses. They have decided to focus on products that help us grow moving forward. It’s time to focus on what we do BEST at … which is essential oils + the wellness space we excel in.
Young Living uses inventory optimization to improve our offerings.
What is inventory optimization? It’s when we take a deep dive into our extensive product portfolio and analyze our product offerings. As we do so, we pay special attention to market saturation and declining sales. From there, we create strategic plans to address products that are either redundant or simply aren’t performing well.
How does optimizing our inventory help Brand Partners like you? During our analysis, we discovered that 17 percent of our products generate 95 percent of our organization group volume (OGV). A more streamlined selection of products will allow us to focus on the products and technology that account for the bulk of your sales. This tighter focus will free us to create a stronger brand identity, improve our sustainability, enhance product stories through consolidated production and marketing efforts, and lead to fewer out-of-stock products and fewer stock-keeping units (SKUs) to maintain.
After carefully evaluating our products using this process, we’ve decided to bid a fond farewell to our complete Savvy Minerals lineup. Our analysis revealed that while our customers love us as an essential oils company, they prefer to purchase cosmetics from traditional retailers. We discovered that Savvy has averaged less than 1.5 percent of OGV in the past four years.
As we say goodbye to Savvy Minerals, here is what you can expect to happen:
· Savvy products will remain available while supplies last.
· Any Savvy products currently listed as out of stock will not be restocked.
· We anticipate that we will sell through our inventory of Savvy products by summer 2023.
· We’ll be sending a targeted message to all Brand Partners with Savvy products on their Loyalty Rewards and Essential Rewards orders.
Optimizing inventory will support your Young Living business stability as we focus on the products that matter most to you and your teams.
We were so lucky to have this line and in turn learn so much more about clean beauty along the way.
Sunsetting with love … 💕